25.09.16

Բնական ռեսուրսներ

Դասի հղումը 
 1. Ի՞նչ տարբերություն կա բնական ռեսուրսների և բնական պայմանների միջև: 
 2. Կարո՞ղ է բնական պայմանը ժամանակի ընթացքում դառնալ բնական ռեսուրս, բերեք օրինականեր:
 3. Նշեք հինգ սպառվող չվերականգնվող ռեսուրս և հինգ սպառվող վերականգնվող ռեսուրս:
 4. Նշեք հինգ ռեսուրս, որոնք սպառվելու դեպքում կարելի է փոխարինել այլ ռեսուրսով: 


11.09.16

Սեպեմբերյան հավաք


 1. Էկո-Հայաստան հեռուստանախագծի մեկնարկ- նախագիծը իրակակացվում է 11-րդ դասարանի սովորողների հետ: Սովորողները խմբերով ուսումնասիրում են որևէ կոնկրետ հիմնախնդիր և այն ներկայացնում հեռուսախաղորդման միջոցով: Առաջին աշխատանքային հանդիպումը՝ երեքշաբթի, ժամը՝ 
 2. Բարձունքի հաղթահարում-Կաքավաբերդի բարձունքի հաղթահարում, նախագիծն իրականացվում է Ելենա Սարգսյանի հետ
 3. Կլոր սողան-Էլոտուր 2017-ի ծրագրի նախագծի ներկայացում, հինգշաբթի, ժամը՝ 15:15

Հասարակական աշխարհագրություն

Դասի հղումը

 1. Ինչպե՞ս է առաջացել աշխարհագրությունը
 2. Որո՞նք են ժամանակակից աշխարհագրության հիմնախնդիրները: 
 3. Նշեք 5 բնական և 5  հասարակական գիտություն, որո՞նք կապ ունեն աշխարհագրության հետ: Հնարավորության դեպքում ցույց տվեք այդ կապը: 

10.09.16

Մեծ Բրիտանիա

Դասի հղումը 


 1. Բնութագրել Մեծ Բրիտանիայի աշխարհագրական դիրքը:
 2. Առաջին ուրվագծային քարտեզի վրա նշել Մեծ Բրիտանիայի ափերը ողողող ջրային ավազաններն ու հարևան պետությունները: 
 3. Որո՞նք են Մեծ Բրիտանիայի զարգացման նախադրյալները
 4. Որո՞նք են Մեծ Բրիտանիայի տնտեսության ամենազարգացած ճյուղերը: 
 5. Ի՞նչ դեր ունի Մեծ Բրիտանիան ժամանակակից աշխարհում: 
 6. Երկրորդ ուրվագծային քարտեզի վրա նշել Մեծ Բրիտանիայի խոշոր քաղաքները: 05.09.16

Հայկական Լեռնաշխարհի ու ՀՀ-ի աշխարհագրական դիրքը

 1. Քարտեզի վրա նշել Հայկական Լեռնաշխահի հարևանությամբ գտնվող լեռիեֆի միավորները և Հայկաարող  Լեռնաշխարհն եզերող լեռնաշղթաները
 2. Բնութագրել ՀՀ-ի աշխարհագրական դիրքը, համեմատելով այն հարևան երկրների աշխարհագրական դիրքերի հետ:
 3. Նշել մի քանի երկիր, որոնք աշխարհագրական դիրքը նման է ՀՀ-ի աշխարհագրական դիրքին: 
 4. Նշել ՀՀ աշխարահագրական դիրքի առավելություններն ու թերությունները, որքանո՞վ է նպաստում ակմ խոչընդոտուն ՀՀ աշխարհագրական դիրքը տնտեսության զարգացմանը:

30.08.16

Սեպտեմբեր-Հոկտեմբեր

 1. Էկոտուր 2017 ծրագրի կազմում, այն կներկայացվի որպես նախագիծ Սեպտեմբերյան հավաքին
 2. Հոդված-թարգմանություն, փոխադրություն, «Ինչու՞ են պետք բնագիտական առարկաները 21-րդ դարում»
 3. Ամենամյա բնապահպանական ստուգատեսի աշխատանքների մեկնարկ, սովոչողների նախագծերօ կազմում, աշխատամքմերի հստակեցում
 4. Ֆլեշմոբիերի կազմակերպում, սեպտեմբերյան ֆլեշմոբի հարցաշարը արդեն կազմված է, աջակցել են Իվետա Ջանազյանը և Անահիտ Եղյանը:
 5. Բարձունքի հաղթահարում, Սոլակ-Մայրավանք

 6. Ուսումնական արձակուրդ ժամանակ, եռօրյա ճամբար, վայրը և մասնակիցներն ավելի ուշ
 7. Առավոտյան ընդհանուր պարապմունքի կազմակերպում և ռադիոնյութերի պատրաստում:

Աշխարհագրություն դասընթացի ծրագիր, 7-9 դաս


Դասընթացի նպատակը
1.      Սովորողների մոտ զարգացնել աշխարհագրական մտածողություն
2.      Մատչելի դարձնել բնական և հասարակական երևույթների տարածական փոփոխությունների պատճառները, օրինաչաձություններն ու հետևանքները
3.      Համընդհանուր դարձնել քարտեզների օգտագործումն ու կիրառումը
4.      Ճանաչել ՀՀ-ը տարածության մեջ:
5.      Նախապատրաստել սովորողներին ավարտական քննությունների
Դասընթացի խնդիրները
1.    Վեր հանել աշխարհագրության կապը այլ գիտությունների հետ:
2.    Ներկայացնել աշխարհում ընթացող բնական և հասարակական երևույթները, ցույց տալ դրանց փոխկապակցվածությունը:
3.    Ուսումնասիրել աշխարհագրական թաղանթը, նրա առանձին բաղադրիչները և նրանցում տեղի ունեցող երևույթների տարածաժամանակային փոփոխությունները:
4.    Խորացնել Երկրագնդի մասին գիտելիքները` ուսումնասիրություն կատարելով Երկրագնդի առանձին տեղամասերի մակարդակով
5.    Համակողմանի գիտելիքների շնորհիվ սովորողին հնարավորություն տալ ՀՀ-ը ճանաչել տարածության մեջ: Ընկալել նրա տեղն ու դերն ժամանակակից աշխարհում:
6.    Ծանոթացնել հասարակություն-բնություն փոխհարաբերություններին, ձևավորել բնությունը ռացիոնալ օգտագործելու մտածողություն:
7.    Ուսումնասիրել տարաբնույթ քարտեզներ, ամրապնդել դրանց գործնական կիրառությունը առօրյա կյանքում:
8.    Գաղափար տալ աշխարհագրական կանխատեսման մասին:
9.    Կատարել անհատական աշխատանքներ ու պատրաստել ուսումնական նյութեր:

Ուսումնական միջավայրը
Ֆիզիկանան միջավայր
1.      Դասասենյակ, որտեղ առկա են՝ համցանցին միացված համակարգիչ, պրոյեկտոր: Համակարգչում առկան են համապատասխան նյութերն ու քարտեզները, խիստ անհրաժեշտության դեպքում կարող են օգտագործվել գոլբուս, ատլասներ և թղթե քարտեզներ:
3.      Թանգարաններ


Մեդիամիջավայր
1.      Դասավանդողի ու սովորողի ուսումնական բլոգ
2.      Դասավանդողի կողից նախորոք առանձնացված համացանցային ռեսուրսներ
3.      Մեդիագրադարանի ռեսուրսներ
4.      Էլ. փոստ, սոցցանցեր, կրթահամալիրի ենթակայքեր
Ուսուցման կազմակերպումը
1.      Դասարանական քննարկումներ
2.      Կատրված աշխատանքների ներկայացումներ
3.      Դասրանաում կատարվող անհատական աշխատանքեր
4.      Խմբային և անհատական նախագծեր
5.      Դաս-սեմինարներ այլ մասնագետների հետ
6.      Բաց դասեր բնության գրկում
7.      Դասեր թանգարաններում
Աշխարհարություն 7
1.      Ներածություն
2.      Աշխարհի քաղաքական քարտեզի ձևավորման փուլերը -2ժ
3.      Պետությունների դասակարգման սկզբունքները-2ժ
4.      Բնական ռեսուրսները,
5.      Աշխարհի բնակչությունը
6.      Բնակչության տեղաբաշխումը և  միգրացիաները
7.      Բնակչության սեռատարիքային կազմը, աշխատանքային ռեսուրսները
8.      Բնակչության կրոնական,ազգային,ռասսայական կազմը
9.      Տարաբնակեցում
10.  Թեմատիկ գրավոր աշխատանք
11.  Ռեսուրսաապահովվածություն
12.  Համաշխարհային տնտեսության ճյուղային կառուցվածքը
13.  Տնտեսության զարգացման գործոնները
14.  Արդյունաբերություն
15.  Վառելիքաէներգետիկ արդյունաբերություն
16.  Մետալուրգիա և մեքենաշինություն
17.  Թեթև  և սննդի արդյունաբերություն
18.  Գյուղատնտեսություն
19.  Բուսաբուծություն
20.  Անասնապահություն
21.  Հաղորդակցության ուղիներ
22.  Ոչ նյութական արտադրության ոլորտ
23.  ՀՀ-ը և աշխարհըԱշխարհագրություն  8
Եվրոպա
1.      Հյուսիսային Եվրոպա:
2.    Մեծ Բրիտանիա
3.      Արևմտյան Եվրոպա: Ֆրանսիա: 
4.       Գերմանիա
5.      Հարավային Եվրոպա: 
6.       Իտալիա
7.      Արևելյան Եվրոպա 
8.         ՌԴ

Ասիա
2.      Թուրքիա
3.      Իրան
4.      Վրաստան
6.     Արևելյան Ասիա
7.     Չինաստան
8.         Ճապոնիա
Նոր Աշխարհի երկրներ 

1.      Կանադա
2.      Բրազիլիա 
3.      ԱՄՆ
4.      Ավստրալիա

Աֆրիկա
1.      ՀԱՀ
2.      Եգիպտոս

Աշխարհագրություն 9
24. ՀՀ մարզերը-5 ժամ
25. ԼՂՀ-3 ժամ
Դասընթացի ընթացքում իրականացվող նախագծեր

1.      ՀՀ աշխարհագրական դիրքի վելուծություն, համեմատություն այլ երկրների աշխարհագրական դիրքի հետ
2.      ՀՀ տնեսության զարգացման հեռանկարներ ըստ առանձին ճյուղերի
3.      ՀՀ մարզերի զարգացման հեռանկարներ ըստ առանձին մարզերի
4.      Դասեր թանգարաններում-Երկրաբանության թանգարան, Բնության պահպանության թանգարան